Huisregels

Huisregels
Huisregels de Stuik versie april 2014

Inleiding en doelstelling:
In deze handleiding zijn de huisregels opgesteld voor de gebruikers en bezoekers van de Stuik. Het Bestuur en beheer van Stichting de Stuik zal zich te allen tijde inspannen om het gebouw in goede staat van onderhoud te houden en de sfeer en de kwaliteit van het gebouw te waarborgen.
Multifunctionele accomodatie de Stuik is de ontmoetingsruimte voor vele verenigingen in Vorstenbosch en beschikt over diverse zalen, die voor verenigingen, school, clubs en andere gebruikers tegen vergoeding ter beschikking worden gesteld. De Stuik is een paracommerciële instelling, wat wil zeggen dat de Stuik een stichting is met een sociaal-culturele doelstelling welke er niet op gericht is om winst te maken.

Hoe reserveer je een ruimte en hoe vindt de facturering plaats?

 • Verenigingen kunnen hiervoor contact opnemen met de beheerder, dit kan zijn voor wekelijks terugkerende activiteiten als wel incidentele activiteiten.
 • Aan- en afmeldingen kunnen bij voorkeur en in principe alleen per e-mail worden gemaakt. Na ontvangst van het reserveringsverzoek stuurt De Stuik een bevestiging per e-mail met daarbij de vermelding van de kosten van huur.
 • Annuleren dient minimaal één week van te voren, bij voorkeur per e-mail te gebeuren. Bij een annulering korter dan één week voor de reserveringsdatum, wordt de boeking in rekening gebracht. (Uitgezonderd als er overmacht aan de orde is).
 • Onderverhuur of doorverhuur of beschikbaarstelling van de gehuurde ruimte aan derden is niet toegestaan, tenzij in overleg met beheer/bestuur.
 • Facturering:
  a. Facturering van de huurprijs vindt plaats volgens de laatst vastgestelde tarieven tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  b. De actuele prijslijst zaalhuur en consumpties is te vinden op de website van de Stuik.
  c. Gebruikers ontvangen na hun activiteit een factuur van de beheerder.
  d. Gebruikers welke structureel het gehele seizoen gebruik maken van ruimte, krijgen per kwartaal hiervan een factuur toegezonden, tenzij anders overeengekomen.

Welke faciliteiten zijn standaard aanwezig en wat zijn opties voor extra faciliteiten?

 • Alle zalen beschikken over de gebruikelijke basisvoorzieningen.
 • Extra faciliteiten, zoals een beamer, een scherm, spreekgestoelte, opslagruimte, enz. dienen vooraf aan de beheerder te worden doorgegeven. Tarieven voor een aantal extra faciliteiten staan vermeld op de actuele lijst Zaalhuur en consumpties. De beschikbare technische apparatuur mag voor zover niet anders is overeengekomen uitsluitend bediend worden door of namens de beheerder.
 • Het gebruik van opslagruimte voor apparatuur of andere materialen wordt apart in de huurovereenkomst vastgelegd. De huurder dient zelf voor een eventuele risicodekking of verzekering voor het opgeslagen materiaal te zorgen.

Wanneer is beheerder aanwezig, wanneer en hoe bereikbaar?

 • De beheerder of een vervanging, is in principe, geheel of gedeeltelijk, aanwezig wanneer er meerdere verenigingen een activiteit hebben of bij evenementen.
 • Contactgegevens van de beheerder staan vermeld onderaan dit document.

Openstelling bar

 • De bar is een uur voor tot een uur na afloop van de activiteit open.
 • Een sleutel van de selfservice bar is te verkrijgen bij de beheerder.

Taken van de beheerder, werkzaamheden die de beheerder wel/ niet uitvoert

 • De beheerder is het eerste aanspreekpunt voor de gebruikers.
 • De beheerder draagt er zorg voor, dat zoals afgesproken is met de huurder, de ruimte (s) schoon zijn en benodigde apparatuur klaar staat.

Gedragsregels

 • a. Welke werkzaamheden kan of mag de huurder zelf uitvoeren?
 • b. Wat mag wel en niet in de gehuurde ruimte en de algemene ruimtes in de Stuik ?
  1. Als gebruiker van de Stuik houdt u natuurlijk rekening met anderen en daarom is het vanzelfsprekend dat alle gebruikers/verenigingen in de Stuik geen hinder of overlast ver-oorzaken naar andere gebruikers toe.
  2. Alcoholgebruik is uitsluitend toegestaan ten tijde dat de bar geopend is of wanneer gebruik gemaakt kan worden van de selfservicebar. De bar is uitsluitend geopend tijdens een activiteit en binnen een uur voor en na de activiteit. Verder bepaalt de beheerder, in overleg met het bestuur wanneer de bar is geopend.
   Het gebruik van alcoholhoudende drank is voor personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan.
   Wij verkopen geen alcoholhoudende drank aan bezoekers jonger dan 18 jaar.
  3. Niet rokers mogen niet gehinderd worden door rokers. Voor rokers staat er nabij de hoofdingang buiten een asbak. We sluiten hierbij aan bij regels van de overheid ten aanzien van het rookbeleid in openbare gebouwen. Het mag verder als vanzelfsprekend beschouwd gevonden worden, dat gebruik van verdovende middelen, evenals het in bezit hebben van wapens of voorwerpen welke voor wapen kunnen doorgaan, in het gebouw niet zijn toegestaan.
  4. De bezoeker/gebruiker dient zich te richten naar de aanwijzingen van de beheerder, mede-werkers of beherende vrijwilliger(-sgroep).
  5. De bezoeker/gebruiker dient alle vigerende voorschriften betreffende veiligheid en openbare orde na te leven.
  6. Gebruikers worden vriendelijk verzocht om geen ruimten te betreden die in gebruik zijn bij andere gebruikers(groepen) of die door andere groepen zijn gehuurd, behoudens dat de te betreden ruimte toegang biedt tot andere ruimtes , hierbij dan natuurlijk altijd in overleg met de andere gebruikers.
  7. Het bestuur of het beheer van de Stuik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vermissing van, of schade aan goederen van bezoekers.
  8. Het is niet toegestaan, anders dan met toestemming van de beheerder, spijkers, haken of andere voorwerpen in de ruimte(n) aan te brengen of aan te plakken. Wil men aanpassingen hebben aan/in plafond, de wanden of vloer dan graag ten alle tijde, vooraf, toestemming vragen van de beheerder (Bert v/d Linden) of van het bestuur (Piet van Kessel)
  9. De gebruiker zal de ruimte(n) op het moment van sluiting of op het moment dat de beherende vrijwilliger(-sgroep), de beheerder of een bestuurder dit verzoekt, de ruimte(n) verlaten en in ordelijke staat achterlaten. Eventuele toegebrachte schade aan het gebouw en/of de inventaris dient bij de beheerder te worden gemeld.
   Het is niet toegestaan attributen, spullen achter te laten in de Stuik, tenzij vooraf met de beheerder besproken.
  10. De gebruiker is aansprakelijk voor de schade, toegebracht aan gebouw en inventaris door hem persoonlijk of door de aanwezige personen bij door hem georganiseerde activiteit in het gebouw.
  11. Bezoekers dienen de aanwijzingen van medewerkers van de afdeling beheer of van een bestuurslid stipt op te volgen.
  12. Het nuttigen van eigen, meegebrachte etenswaren en/of dranken in de ruimten van dit gebouw en de daarbij horende terreinen, is niet toegestaan. Drank en etenswaren welke op de kaart van de Stuik staan, dienen door gebruikers/huurder bij de Stuik te worden afgenomen.
  13. Bezoekers wordt vriendelijk verzocht, bij vertrek uit de Stuik, de nachtrust in de directe omgeving niet te verstoren.
  14. Incidenteel kan het voorkomen dat vaste huurders plaats moeten
   maken voor een bijzonder evenement of vanwege geplande werkzaamheden. Dit zal met de huurder worden overlegd. Voor zover geen vervangende ruimte kan worden aangeboden vindt restitutie plaats van de huur over de betreffende periode.

Brandveiligheid en wat te doen bij calamiteiten en verantwoordelijkheden van gebruikers

 • Bij brand en ernstige calamiteiten dienen de aanwijzingen van de beheerder en/of BHVers, strikt te worden opgevolgd.
 • In de foyer hangt een plattegrond met daarop o.a. vermeld de plaatsen van brandblusser, brandmelder, nooduitgangen, enz.
 • In de ruimtes wijst de vluchtwegverlichting u de weg naar de nooduitgang.
 • De BHV/ E.H.B.O. koffer bevindt zich in de garderobe in de foyer.
 • Het branden van kaarsen in de Stuik is niet toegestaan, tenzij in overleg met de beheerder kan hierop een uitzondering worden gemaakt onder bepaalde voorwaarden.
 • Het binnenhalen van brandbaar materiaal is niet toegestaan, tenzij deze een brandvertragende behandeling hebben ondergaan en het certificaat hiervan kan worden overlegd.
 • Bij de ingang ( hal) van de Stuik is een AED apparaat aanwezig, wat ten alle tijde beschikbaar is, ook wanneer de Stuik gesloten is.
 • Het ontruimingsplan ligt ter inzage in het kantoor van de beheerder en aanwezig in de BHV-koffer en wordt aan alle bestuursleden, personeelsleden en BHV-ers digitaal verstrekt.
 • Jaarlijks wordt een BHV oefening gehouden voor gebruikers, personeel en vrijwilligers. Gebruikers ontvangen hiervoor een uitnodiging. Het bestuur en het beheer van de Stuik verzoeken gebruikers hierbij aanwezig te zijn.
  Ieders veiligheid in het gebouw is van belang !

Voor vragen/opmerkingen/klachten en goede ideeën, verzoeken wij U contact opnemen met de beheerder of met het Bestuur van de Stuik.

Contactgegevens:
De Stuik
Schoolstraat 14
5476KK Vorstenbosch
Email: info@de-stuik.nl
Website: www.de-stuik.nl
KvK: 41085069
BTW: 8017.54.574.B01
Rabobank: NL81 RABO 01552.01.913