Wilt u een zaal reserveren? Kijk dan bij onze mogelijkheden!

   
     Schoolstraat 14, Vorstenbosch. Beheer: 06-53565661
Tap To Call

Privacystatement   arrow

PRIVACYVERKLARING IN HET KADER VAN DE AVG
Stichting Multifunctionele Accomodatie De Stuik, Schoolstraat 14, 5476KK Vorstenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.de-stuik.nl
Schoolstraat 14
5476KK Vorstenbosch
06 20480277/ 0413-366598

Functionaris Gegevensbescherming
Bert van der Linden is de functionaris gegevensbescherming van de Stuik. Hij is te bereiken via het emailadres: info@de-stuik.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Stuik verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over onze websitebezoekers. Dit geldt eveneens voor onze facebookpagina. Tenzij hier expliciet toestemming voor is gegeven. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verwerkt, neem dan contact met ons op via info@de-stuik.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

In het gebouw van De Stuik is camerabewaking aanwezig. Er worden opnames gemaakt voor uw en onze veiligheid. Enkel bij incidenten kunnen deze gegevens ter beschikking worden gesteld aan justitie, politie of andere overheidsdiensten. Indien er geen bijzonderheden voorkomen worden de opnames binnen 8 dagen gewist.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Stuik verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Stuik neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van gemeenschapshuis de Stuik) tussen zit. De Stuik gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint),
– Twelve (kassasysteem)
– Snelstart (boekhoudprogramma)
– WordPress (website)

Deze programma’s worden gebruikt om facturen te versturen naar de gebruikers van De Stuik, adressenbestanden van onze gebruikers te beheren, een lijst emailadressen te maken/beheren van personen die geïnteresseerd zijn in de activiteiten die plaatsvinden bij De Stuik. De overzichten met persoonsgegevens (naam, adres en e-mailadres) zijn opgeslagen op een beveiligde computer.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Stuik bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang een gebruiker van De Stuik diensten afneemt van ons, zullen wij zijn/haar gegevens bewaren. Dit geldt ook voor de personen die op onze mailinglijst ten behoeve van onze nieuwsbrief staan. Personen worden direct van de lijst verwijderd wanneer hij/zij aangeeft geen email van De Stuik meer wenst te ontvangen. Bij elke nieuwsbrief maken wij de geadresseerde hierop attent. Gebruikers van De Stuik zullen uit ons overzicht met gebruikers verwijderd worden zodra ze geen diensten meer van ons afnemen.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Stuik verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Stuik gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stuik en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@de-stuik.nl .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
De Stuik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Stuik neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@de-stuik.nl .